Strony WWW/ Pozycjonowanie

 
To co nas wyróż­nia to nowo­cze­sne i bar­dzo este­tyczne pro­jekty gra­ficzne, które przy­go­to­wu­jemy kie­ru­jąc się naj­now­szymi tren­dami. Przy­go­to­wana przez nas strona inter­ne­towa będzie inno­wa­cyjna i atrak­cyjna przez wiele lat. Pro­jek­tu­jemy pro­fe­sjo­nalne strony inter­ne­towe. Two­rzone przez nas strony www stają się zna­ko­mitą wizy­tówką Pań­stwa firmy. Wyko­nu­jemy tanie strony inter­ne­towe wyróż­nia­jące się funk­cjo­nal­no­ścią i este­tyką. Gwa­ran­tu­jemy, że zle­cona nam strona inter­ne­towa, będzie wyko­nana na czas i spełni Pań­stwa wszyst­kie wymagania. Do każ­dej wyko­na­nej przez nas strony www, pro­po­nu­jemy domenę inter­ne­tową oraz utrzy­ma­nie strony na ser­we­rze wraz z opieką tech­niczną i skrzyn­kami e-mail. Kom­plek­sowa usługa uspraw­nia pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie Pań­stwa strony internetowej.

Strony inter­ne­towe

W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo zarówno duże ser­wisy www, jak rów­nież nie­wiel­kie strony w postaci wizy­tówki elek­tro­nicz­nej. Każdy pro­jekt jest indy­wi­du­alny. Dzie­limy je pod wzglę­dem obję­to­ści strony, a także zaawan­so­wa­nia tech­no­lo­gicz­nego. Z przy­jem­no­ścią zapro­jek­tu­jemy i wyko­namy dla Pań­stwa pro­fe­sjo­nalną stronę www.

Sys­temy CMS

Jeśli potrze­bu­jesz zmie­niać samo­dziel­nie zawar­tość swo­jej strony, stwo­rzymy dla Cie­bie stronę z sys­te­mem CMS, gdzie każda nawet drobna zmiana tre­ści będzie łatwa i przyjemna.

Aktu­ali­za­cje i moder­ni­za­cje stron www

Ofe­ru­jemy bie­żące aktu­ali­za­cję oraz prze­bu­dowy ist­nie­ją­cych już ser­wi­sów. Dzięki naszemu doświad­cze­niu, Pań­stwa strona odzy­ska dawny blask i będzie nadal atrak­cyjna dla odwie­dza­ją­cych ją poten­cjal­nych Klientów.

Sklepy inter­ne­towe

Jeśli chcesz sprze­da­wać swoje pro­dukty przez inter­net, potrze­bu­jesz pro­fe­sjo­nal­nego sklepu inter­ne­to­wego. My możemy Ci pomóc. Zapro­jek­tu­jemy sklep na spe­cjalne zamó­wie­nie lub zmo­der­ni­zu­jemy już ist­nie­jące rozwiązania.

obsługa stron www
edycja tekstuod 123 zł
prowadzenie strony (newsy,teksty,grafiki)od 615 zł
reklama strony halowawa/printmedia/facebook/linkedinod 246 zł
dobór najlepszych słów kluczowych i opisu stronyod 123 zł
banery statyczneod 123 zł
banery animowaneod 307,50 zł
strony bez CMS
wizytówka / 1 podstronaod 615 zł
wizytówka / do 5 podstronod 861 zł
rozbudowana strona / pow. 5 podstronod 110,70 zł za podstronę
strony z CMS
wizytówka Wordpressod 984 zł
wizytówka / do 5 podstron z treścią, galeria, formularz kontaktowyod 1230 zł
wizytówka / od 6 podstron z treścią, galeria, formularz kontaktowyod 1845 zł
rozbudowana strona / duża ilość podstron,
dodatkowe elementy typu: newsy, newsletter, poł. z FB,
filmy, el. animowane, księga gości, komentarze,
wyszukiwarka, wersje językowe, aktualizacje
od 3690 zł

podziel się

X