Studio graficzne

 
Nasze stu­dio gra­ficzne wyko­nuje prace pro­jek­towe dla dzia­łów poli­gra­fii, sito­druku, lakierni, off­setu oraz druku wiel­ko­for­ma­to­wego (solvent). Przy­go­to­wy­wane przez nas pro­jekty cha­rak­te­ry­zują się wysoką este­tyką — kie­ru­jemy się naj­now­szymi trendami. Zaj­mu­jemy się: two­rze­niem, pro­jek­to­wa­niem, opra­co­wy­wa­niem znaku gra­ficz­nego i wize­runku Two­jej firmy (logo i iden­ty­fi­ka­cja wizualna). Pro­jek­tu­jemy wizy­tówki, kalen­da­rzyki, fol­dery, ulotki, naklejki, banery i inne mate­riały ekla­mowe itp. Następ­nie dru­ku­jemy na pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­cie, dzięki czemu otrzy­mu­je­cie Pań­stwo pro­dukt wyso­kiej jakości.

Projekty

Stworzenie logotypuod 615 zł
Księga znakuod 1476 zł
Wektoryzacja logood 61,50 zł
Modyfikacja istniejącego logotypuod 86,10 zł
Wizytówka jednostronnaod 60,30 zł
Wizytówka jednostronnaod 84,90 zł
Ulotka A5/A6/DL jednostronnaod 121,77 zł
Ulotka A5/A6/DL dwustronnaod 183,27 zł
Ulotka składana 2xDL, A4 do A5, A5 do A6od 244,77 zł
Plakatod 233,70 zł
Folder, Katalog (za stronę)od 35,67 zł
Okładka folderu/kataloguod 109,47 zł
Papier firmowyod 60,30 zł
Teczkaod 183,27 zł
Etykietaod 61,50 zł
Kasetonod 98,40 zł
Roll-upod 61,50 zł
Szyldod 61,50 zł
Banerod 36,90 zł
Billboardod 73,80 zł
Projekt nadruku na gadżetyod 30,75 zł
Praca z grafikiem za godzinęod 73,80 zł

podziel się

X