Zaproszenia

Nie­spo­ty­kane, eks­klu­zyw­nie wyko­nane zapro­sze­nia na każdą oka­zję i uro­czy­stość. Moż­li­wość per­so­na­li­za­cji każ­dej poje­dyń­czej sztuki. Do wyboru bogata gama wzo­rów, for­ma­tów, papieru i atrak­cyj­nych dodat­ków. Reali­zu­jemy także druk podzię­ko­wań i dyplo­mów.


Zaproszenia klasyczne

format50-100 szt. 101-200 szt.200+
A5 do A6 3,08 zł2,58 zł2,09 zł
A4 do A54,31 zł3,69 zł3,32 zł
2DL do DL4,18 zł3,69 zł3,08 zł
Folia mat/błysk oraz druk na papierze dekoracyjnym +40 %

 

podziel się

X