Kalendarzyki

Poręczne kalen­da­rzyki kie­szon­kowe dru­ku­jemy off­se­towo od 1000 szt. co pozwala zacho­wać atrak­cyjną cenę. Pro­dukt zabez­pie­czamy przed znisz­cze­niem poprzez folio­wa­nie i zaokrą­gle­nie rogów. dodat­ko­wym atu­tem oferty jest moż­li­wość umiesz­cze­nia reklamy na stro­nie kalen­da­rium, które udo­stęp­niamy przy projekcie. 

podziel się

X