Cięcie/Bigowanie

Ofe­ru­jemy usługę bigo­wa­nia (pro­fe­sjo­nal­nego zagi­na­nia i skła­da­nia wydru­ków) do dowol­nego roz­miaru i układu. Wydruki mogą być wie­lo­krot­nie otwie­rane i skła­dane, bez ryzyka znisz­cze­nia. Nasza intro­li­ga­tor­nia docina także wydruki w dowol­nym roz­mia­rze i gra­ma­tu­rze papieru, z ide­alną, mili­me­trową precyzją.
Inne wykończenia


podziel się

X