Laminowanie

Pokry­cie folią — lami­no­wa­nie każ­dego wydruku gwa­ran­tuje zwięk­szoną trwa­łość a także zabez­pie­cza go przed uszko­dze­niami mecha­nicz­nymi. Folio­wa­nie spra­wia, że druki dłu­żej zacho­wują nasy­ce­nie barw. Ofe­ru­jemy folie w róż­nych gru­bo­ściach i roz­mia­rach, od mikro po wielkoformatowe.


podziel się

X