Automaty

kwadratPaNaj­po­pu­lar­niej­szy rodzaj pie­czątki. Samo­tu­szu­jący auto­mat Wagraf chroni jej użyt­kow­nika przed kon­tak­tem z tuszem, a ele­gancka obu­dowa jest bar­dzo poręczna. W zesta­wie gumka stem­plar­ska i skuwka zabez­pie­cza­jąca. Do wyboru: kolor tuszu oraz roz­miar pie­czątki (ilość lini­jek tek­stu). Wyko­nu­jemy pro­jekty do pieczątek. Wyrób pie­czą­tek Express Ter­min reali­za­cji: express 15 minut (+50% ceny). Auto­maty i pudełka reno­mo­wa­nej firmy Wagraf.


podziel się

X