Datowniki

Datowniki

Pro­fe­sjo­nalne i bar­dzo wytrzy­małe auto­ma­tyczne datow­niki Wagraf, przy­sto­so­wane do wyko­na­nia dużej ilo­ści odbić. Dodat­ko­wym atu­tem pie­czątki są małe roz­miary i poręcz­ność. Całość skła­dana w skuwkę zabez­pie­cza­jącą. Moż­li­wość umiesz­cze­nia dowol­nej daty lub napisu na pie­czątce. Eks­pre­sowy czas realizacji.
[/ezcol_1half]

podziel się

X