Okrągłe

Okrągłe

Okrą­głe pie­czę­cie reno­mo­wa­nej firmy Wagraf, z uchwy­tem wyso­kiej klasy z two­rzywa sztucz­nego. Alter­na­tywa dla stę­pli samo­tu­szu­ją­cych, ide­alne roz­wią­za­nie dla nie­ty­po­wych form na gumce: tek­stów, gra­fik, logo­ty­pów. Śred­nica pola tek­sto­wego 20mm, moż­li­wość umiesz­cze­nia napi­sów na obwo­dzie okręgu. Wyko­nu­jemy pro­jekty gra­ficzne do pieczątek.podziel się

X