Montaż i wyklejanie

montazOfe­ru­jemy pro­fe­sjo­nalne okle­ja­nie witryn, szyb, ścian, pod­łogi, wszel­kich pojaz­dów i nośni­ków reklamy,a także mon­taż dowol­nej kon­struk­cji na każ­dej wyso­ko­ści. Nasze doświad­czona ekipa doje­dzie na miej­sce, dokona pomiaru, a następ­nie w ciągu 1–3 dni ukoń­czy całość zlecenia.
podziel się

X