Potykacze

potykaczeSto­jaki rekla­mowe o sta­bil­nej kon­struk­cji, z moż­li­wo­ścią zabez­pie­cze­nia prze­ciw kra­dzieży, z plan­szami po obu stro­nach, skła­dane. Ofe­ru­jemy poty­ka­cze wyko­nane z alu­mi­nium, PCV i naj­trwal­szy — z bla­chy ocyn­ko­wa­nej. Dowolny roz­miar i kształt, a także dla wyma­ga­ją­cych — z futu­ry­stycz­nym designem.


podziel się

X