Oprawa prac

Oprawy prac wyko­nu­jemy “od ręki” w 5 minut. Okładki skó­ro­po­dobne posia­dają tło­czone bapisy z dowol­nym rodza­jem pracy lub bez nich. Ofe­ru­jemy rów­nież oprawy kana­łowe, tzw. “mięk­kie” — kle­jone i zaci­skowe, z folią z przodu i tek­turką z tyłu. W przy­padku błędu w tek­ście pracy — roz­bi­jamy ją i skła­damy na nowo.

 
do 2526-5556-100
Bindowanie - spirala plastikowa3,07 zł4,92 zł6,77 zł
Bindowanie - spirala metalowa4,79 zł5,54 zł8,24 zł
Termobindowanie4,92 zł6,77 zł8,61 zł
Listwa wsuwana - plastikowa3,69 zł6,15 zł8,61 zł
Listwa zatrzaskowa - metalowa9,84 zł9,84 zł12,30 zł

podziel się

X