Skanowanie

Kom­plek­sowe usługi w zakre­sie auto­ma­tycz­nego ska­no­wa­nia wiel­ko­for­ma­to­wego do A0+. Ide­alne nasy­ce­nie czerni i głę­bia barw gwa­ran­tują jakość prze­two­rzo­nego mate­riału. Ska­nu­jemy do dowol­nych rodza­jów pli­ków, także do tych póź­niej edy­to­wal­nych. Usługę świad­czymy w ciągu 30 minut.

 Skanowanie formaty A3+ automatyczne i ręczne

Automat.Ręczne
1-100 str.0,90 zł 2,46 zł
100-500 str.0,70 zł2,21 zł
500-1000 str.0,60 zł1,97 zł
pow. 1000 str. 0,5 zł1,72 zł
Skany zapisane do max. 2 plików wliczone w cene skanu, za każdy kolejny plik dopłata w wysokości 0,30 zł. Skan automatyczny możliwy jest w przypadku nienaruszonych kartek o gramaturze 80g.

Skanowanie do 110 cm

A3A2A1A0A0+
Czarno-białe1,50 zł 2,20 zł3,70 zł4 zł5,69 zł
Kolorowe3,80 zł3,70 zł7,40 zł8,13 zł9,75 zł

Rozpoznawanie tekstu - OCR

1 - 10 str11 - 50 str51 - 100 strpow. 100 str
A4/ A31,62 zł1,21 zł 0,80 zł0,65 zł

Ręczne przepisywanie tekstu

1 - 10 str.11 - 100 str.pow. 100 str.
25 zł16 zł9 zł

podziel się

X