Xero/Druk ekspres

Dru­ku­jemy i powle­kamy powie­rzone mate­riały na wyso­kiej jako­ści papie­rze 80gr, zacho­wu­jąc przy tym bar­dzo niską cenę. To dosko­nałe roz­wią­za­nie dla uczniów i stu­den­tów, firm szko­le­nio­wych i pry­wat­nych osób. Pręd­kość druku to nie­mal tysiąc kopii na minutę. Ter­min reali­za­cji: od ręki. Dosko­na­łej jako­ści wydruk z nowo­cze­snych maszyn. Wydaj­ność od 300 kopii/min. Moż­li­wość dziur­ko­wa­nia i zszy­wa­nia mate­ria­łów. Druk jed­no­stronny lub dwu­stronny A4 i A3.

 

 

 


Druk i xero

do 50 str.51-250 str.od 250 str.
A4 jednostronnie0,1476 zł0,123zl0,098 zł
A4 dwustronnie0,123 zł0,093 zł0,0738 zł
A3 jednostronnie0,30 zł0,30zł0,30zł
A3 dwustronnie0,20 zł0,20 zł0,20 zł
Dopłata za papier 90g + 30%
dopłata za papier 100g +50 %

Druk i xero kolor

do 50 str.od 50 str.
A4 1,39 brutto51-100 stron 1,09
101-500 stron 0,89
501-999 stron 0,69
Od 1000 stron Ind.
ceny brutto
A32,79 brutto51-100 stron 2,19
101-500 stron 1,79
501-999 stron 1,39
Od 1000 stron Ind.
ceny brutto
Dopłata za papier 90g +30%
dopłata za papier 100g +50 %

podziel się

X