Broszury

Reali­zu­jemy zle­ce­nia na druk każ­dego rodzaju książki, nisko i wyso­ko­na­kła­dowy. Dowolny for­mat, gra­ma­tura papieru i obję­tość. Nasza intro­li­ga­tor­nia ofe­ruje oprawę twardą, miękką, zeszy­tową lub bin­do­waną. W zależ­no­ści od nakładu, ter­min druku wynosi od 3 godzin do 5 dni.

podziel się

X