Plakaty

Foto­gra­ficz­nej jako­ści pla­katy w każ­dym roz­mia­rze (nawet kil­ku­na­sto­me­trowe) na dowol­nym pod­łożu 80-350g  błysk lub mat, papier kreda, samo­przy­lepny czy pianka. Ofe­ru­jemy rewe­la­cyjną jakość druku przy zacho­wa­niu niskich cen, w eks­pre­so­wym ter­mi­nie nawet do 15 minut. Pla­katy ExpressPla­katy na wyso­kiej jako­ści papie­rze kre­do­wym. For­mat od A4 do A0+. Ter­min reali­za­cji: 1–6 godzin. Mini­malny nakład: 1 sztuka. Papier saty­nowy, biały 140-160gr. Pro­jekt gra­ficzny: 0-60zł. Pla­katy papier foto mat/błysk 180-250g  +30% ceny.

podziel się

X