Teczki ofertowe

Spo­sób wyko­na­nia teczek zależy od zada­nia, jakie mają speł­niać w biz­ne­sie. Stad w naszej ofer­cie posia­damy teczki dru­ko­wane, folio­wane czy lakie­ro­wane. Ele­ganc­kim akcen­tem jest nacię­cie na wizy­tówkę, w zakładce teczki. Użyty do druku powle­kany kar­ton nadaje jej trwałości. Ter­min reali­za­cji 3–5 dni. Druk kolo­rowy zewnątrz, papier kre­dowy 350gr, folio­wane.

podziel się

X