Ulotki

Ulotki cyfrowe wyko­nu­jemy w try­bie expre­so­wym, nawet w 15 minut, w nakła­dach już od 100 sztuk. Druk na papie­rze kreda błysk lub mat o gra­ma­tu­rze 80–350 g.
Do wyboru, wszyst­kie moż­liwe for­maty (od A3 do A7), a także moż­li­wość ich skła­da­nia: na pół, na trzy, bądź do broszury.

Papier kreda błysk, półmat (silk), mat

Ter­min reali­za­cji 2–4 dni robo­czych. Mini­malny nakład 100 sztuk. Druk w kolo­rze, dwu­stronny. Papier kre­dowy 135g.

podziel się

X