Plakaty

Off­se­towy, wyso­ko­na­kła­dowy druk pla­ka­tów dla osób i firm, które potrze­bują ich w ilo­ści od kilku tysięcy wzwyż, w bar­dzo atrak­cyj­nej cenie. Ofe­ru­jemy dowolną gra­ma­turę i rodzaj papieru, for­mat od A4 doA2 i szyb­kie ter­miny reali­za­cji. Ist­nieje moż­li­wość nacię­cia na pla­ka­tach tzw. “zrywek”.


podziel się

X