Wizytówki

Druk na obu­stron­nie powle­ka­nym papierze  350 g, z nie­by­wałą pre­cy­zją i odda­niem barw. Mini­malny nakład: 1000 szt. gwa­ran­tuje atrak­cyjna cenę. Ofe­ru­jemy także dodat­kowe uszla­chet­nia­nie wizy­tó­wek: folio­wa­nie, tło­cze­nie logo, napi­sów, zło­ce­nie czy druk w nie­ty­po­wym kształcie.podziel się

X