Fotokalendarze

Foto­ka­len­da­rze to spo­sób na udany pre­zent, ze zdję­ciami bli­skich czy waż­nych wyda­rzeń — z dowol­nie wybrana gra­fiką. Ofe­ru­jemy druk każ­dego rodzaju foto­ka­len­da­rzy, 13-planszowe (A3 i A4), ścienne, plan­szowe (od A4 do A0+), do mniej­szych biur­ko­wych. Do wyboru są dostępne sza­blony gra­ficzne i wzory kalendariów.

podziel się

X