Kalendarzyki listkowe

Kla­syczne kalen­da­rzyki kie­szon­kowe — bar­dzo prak­tyczna forma wizy­tówki, ide­al­nie pasu­jąca do port­fela. Zaokrą­glone naroż­niki i pokry­cie folia wydłu­żają ich trwa­łość. Pro­jekty naszych kalen­da­rzy­ków pozwa­lają umie­ścić reklamę na obu ich stronach.

podziel się

X