Broszurowanie

Bro­szu­ro­wa­nie pozwala na oprawę fol­de­rów, kata­lo­gów czy ksią­żek, w ele­ganc­kiej for­mie przy zacho­wa­niu nie­wiel­kich kosz­tów pro­duk­cji. Kom­pletna bro­szura jest zszyta i docięta do dowolnego formatu. Opra­wiamy for­maty od A6 do A4 (także nie­ty­powe) o obję­to­ści do kil­ku­set kartek.


podziel się

X