Pieczątki

Akcesoria

Ofe­ru­jemy sze­roki asor­ty­ment akce­so­riów zamien­nych do pie­częci. Tuszow­nice, poduszki pla­sti­kowe nasą­czone tuszem w czte­rech dowol­nych kolo­rach do wyboru, gumki oraz czę­ści pie­czą­tek. Posia­damy także tusze do stem­pli, z kolo­rami do wyboru. Zle­ce­nia na akce­so­ria do pie­czą­tek na zamówienie.

zobacz

Okrągłe

Okrą­głe pie­czę­cie reno­mo­wa­nej firmy Wagraf, z uchwy­tem wyso­kiej klasy z two­rzywa sztucz­nego. Alter­na­tywa dla stę­pli samo­tu­szu­ją­cych, ide­alne roz­wią­za­nie dla nie­ty­po­wych form na gumce: tek­stów, gra­fik, logo­ty­pów. Śred­nica pola tek­sto­wego 20mm, moż­li­wość umiesz­cze­nia napi­sów na obwo­dzie okręgu. Wyko­nu­jemy pro­jekty gra­ficzne do pieczątek.

zobacz

Datowniki

Pro­fe­sjo­nalne i bar­dzo wytrzy­małe auto­ma­tyczne datow­niki Wagraf, przy­sto­so­wane do wyko­na­nia dużej ilo­ści odbić. Dodat­ko­wym atu­tem pie­czątki są małe roz­miary i poręcz­ność. Całość skła­dana w skuwkę zabez­pie­cza­jącą. Moż­li­wość umiesz­cze­nia dowol­nej daty lub napisu na pie­czątce. Eks­pre­sowy czas realizacji. [/ezcol_1half]

zobacz

Pieczątki Kieszonkowe

Nie­zwy­kle poręczna, samo­tu­szu­jąca pie­czątka, ide­alna dla osób w cią­głym ruchu, do nosze­nia w kie­szeni czy w torebce. Gumka stem­plar­ska zabez­pie­czona trwałą obu­dową z dolną skuwką. Do wyboru: kolor tuszu oraz roz­miar pie­czątki, zależny od ilo­ści lini­jek tek­stu. Czas wyko­na­nia ? ekspresowy w 15 minut (+50% ceny).

zobacz

Automaty

Naj­po­pu­lar­niej­szy rodzaj pie­czątki. Samo­tu­szu­jący auto­mat Wagraf chroni jej użyt­kow­nika przed kon­tak­tem z tuszem, a ele­gancka obu­dowa jest bar­dzo poręczna. W zesta­wie gumka stem­plar­ska i skuwka zabez­pie­cza­jąca. Do wyboru: kolor tuszu oraz roz­miar pie­czątki (ilość lini­jek tek­stu). Wyko­nu­jemy pro­jekty do pieczątek. Wyrób pie­czą­tek Express Ter­min reali­za­cji: express 15 minut (+50% ceny). Auto­maty i pudełka reno­mo­wa­nej firmy […]

zobacz

indansex video liebelib.net bangail xxx video indian aunty orgasm 2beeg.me randi movie dindi resorts sobazo.com nikon d500 price in india xvideos scandals justindianporn.net watch free porn videos indian mallu sex video onlyindianporn.tv naughty america x video sexyindian com redwap.me www.xnxx.com new indian sex xxxx hotmoza.tv nisha xx mumbai hot sex hotindianporn.mobi nikitha hot photos bengali movie xvideo redwap2.com xxx hindi hd freehindiporn freeindianporn2.com xvidios com xnxx.comindian kompoz2.com indian sex stories video seksh vidio freejavporn.mobi nepali sex daily indian sex com javmobile.mobi dehati x video rape videos in xvideos arabysexy.mobi malayali muslim brides monogatari shinobu hentai hentai.name kyonyuu gal wa kawaii otokonoko ni yowaitte hontou desu ka?