Wielki format

Dla architektów – Wielki format

Reali­zu­jemy kom­plek­sową usługę ska­no­wa­nia, powie­la­nia, xero i skła­da­nia doku­men­tów do wszel­kiego rodzaju prac budow­la­nych oraz pro­jek­to­wych. Ofe­ru­jemy szyb­kie ter­min usług i dowóz gra­tis na miej­sce budowy. Dla firm i insty­tu­cji spe­cjalne rabaty do 30% przy kom­plek­so­wej usłudze.

zobacz

Skanowanie

Kom­plek­sowe usługi w zakre­sie auto­ma­tycz­nego ska­no­wa­nia wiel­ko­for­ma­to­wego do A0+. Ide­alne nasy­ce­nie czerni i głę­bia barw gwa­ran­tują jakość prze­two­rzo­nego mate­riału. Ska­nu­jemy do dowol­nych rodza­jów pli­ków, także do tych póź­niej edy­to­wal­nych. Usługę świad­czymy w ciągu 30 minut.

zobacz

Fotoobrazy

Foto­obrazy, czyli nadruki na baweł­nia­nym płót­nie malar­skim canvas, nacią­gnięte na kro­sno. Druk o foto­gra­ficz­nej jako­ści z dowol­nego zdję­cia (ślubne, waka­cyjne, rodzinne). Do wyboru obrazy jedno bądź kil­ku­czę­ściowe (dyp­tyki, tryp­tyki), z zadru­kiem bocz­nych krawędzi lub bez. Długa żywot­ność i odpor­ność produktu.

zobacz

Reklama na pojazdach

Kom­plek­sowa oferta naj­lep­szej mobil­nej reklamy. Ofe­ru­jemy pro­fe­sjo­nalne pomiary oraz doradz­two, druk folii w jako­ści foto­gra­ficz­nej i okle­ja­nie każ­dego rodzaju pojazdu. Do wyboru dowolna forma folii: wyci­nane litery, per­fo­ro­wana OWV lub pełna. Folia wylewana stosowana jest przy głębokich przetłoczeniach. Folia polimerowa stosowana jest przy powierzchniach płaskich lub niewielkich przetłoczeniach. Folia monomeryczna stosowana jest na powierzchniach płaskich bez przetłoczeń

zobacz

Montaż i wyklejanie

Ofe­ru­jemy pro­fe­sjo­nalne okle­ja­nie witryn, szyb, ścian, pod­łogi, wszel­kich pojaz­dów i nośni­ków reklamy,a także mon­taż dowol­nej kon­struk­cji na każ­dej wyso­ko­ści. Nasze doświad­czona ekipa doje­dzie na miej­sce, dokona pomiaru, a następ­nie w ciągu 1?3 dni ukoń­czy całość zlecenia.

zobacz

Folia na witryny

Dru­ku­jemy folię naj­wyż­szej foto­gra­ficz­nej jako­ści, odporne na czyn­niki zewnętrzne. Druk każ­dego rodzaju folii w dowol­nym roz­mia­rze. Folia perforowana (one way vision) ? reklama na witrynie doskonale widoczna z zewnątrz, jednocześnie nie zasłaniając widoku od środka lokalu. Folia samoprzylepna ? idealna do miejsc które chcemy zasłonić w całości. Najwyższa jakość druku fotograficznego. Czas druku: express ok. […]

zobacz

Szyldy i tablice

Pro­du­ku­jemy szyldy i tablice infor­ma­cyjne na każ­dym pod­łożu: bla­cha, PCV, alu­mi­nium. Z dowol­nym moco­wa­niem ? w pod­łożu, na ścia­nie, wie­szane czy luźno sto­jące. Wyko­na­nie trwa około 3?5 godzin. Ofe­ru­jemy także usługę ich mon­tażu nawet w trudno dostęp­nych miejscach.  

zobacz

Banery

Naj­wyż­sza foto­gra­ficzna jakość druku, na odpor­nym i trwa­łym mate­riale fron­tlit 510gr spra­wiają, że nasze banery wytrzy­mują kilka lat, bez względu na zewnętrzne warunki. Banery zgrze­wamy i oczku­jemy. Ofe­ru­jemy bar­dzo atrak­cyjne ceny i ter­miny eks­pre­sowe.

zobacz

Potykacze

Sto­jaki rekla­mowe o sta­bil­nej kon­struk­cji, z moż­li­wo­ścią zabez­pie­cze­nia prze­ciw kra­dzieży, z plan­szami po obu stro­nach, skła­dane. Ofe­ru­jemy poty­ka­cze wyko­nane z alu­mi­nium, PCV i naj­trwal­szy ? z bla­chy ocyn­ko­wa­nej. Dowolny roz­miar i kształt, a także dla wyma­ga­ją­cych ? z futu­ry­stycz­nym designem.

zobacz

Roll-up

Roll – upy naj­wyż­szej jako­ści. Gra­fika w naj­wyż­szej foto­gra­ficz­nej roz­dziel­czo­ści na odpor­nej, powle­ka­nej PCV. Mon­taż na trwa­łej alu­mi­nio­wej kon­struk­cji, a całość cho­wana do poręcz­nego pokrowca. Reali­zu­jemy różne roz­miary roll-upów, jedno i dwu­stronne, w ter­mi­nie ok. 2?3 godzin.

zobacz

indansex video liebelib.net bangail xxx video indian aunty orgasm 2beeg.me randi movie dindi resorts sobazo.com nikon d500 price in india xvideos scandals justindianporn.net watch free porn videos indian mallu sex video onlyindianporn.tv naughty america x video sexyindian com redwap.me www.xnxx.com new indian sex xxxx hotmoza.tv nisha xx mumbai hot sex hotindianporn.mobi nikitha hot photos bengali movie xvideo redwap2.com xxx hindi hd freehindiporn freeindianporn2.com xvidios com xnxx.comindian kompoz2.com indian sex stories video seksh vidio freejavporn.mobi nepali sex daily indian sex com javmobile.mobi dehati x video rape videos in xvideos arabysexy.mobi malayali muslim brides monogatari shinobu hentai hentai.name kyonyuu gal wa kawaii otokonoko ni yowaitte hontou desu ka?