Xero/Druk

Materiały szkoleniowe

Rozu­mie­jąc swo­ich Klien­tów, jeste­śmy w sta­nie wyko­nać zle­ce­nie druku ?na wczo­raj? w zawrot­nie eks­pre­so­wym cza­sie. Mate­riały szko­le­niowe, kon­fe­ren­cyjne, pre­zen­ta­cje, dru­ku­jemy na każ­dym rodzaju papieru, a całość zle­ce­nia może osta­tecz­nie być dowol­nie opra­wiona w naszym dziale introligatorskim.

zobacz

Bindowanie

Bindowanie to najbardziej popularny sposób trwałego łączenia wydruków całość. Bindujemy każdą gramaturę papieru, od formatu A6 do A3, także ze składanymi drukami wielkoformatowymi. Oferujemy tańsze bindowanie w plastikowe grzbiety oraz bardziej eleganckie ? metalowe spirale, w wielu kolorach.

zobacz

Dla architektów – Wielki format

Reali­zu­jemy kom­plek­sową usługę ska­no­wa­nia, powie­la­nia, xero i skła­da­nia doku­men­tów do wszel­kiego rodzaju prac budow­la­nych oraz pro­jek­to­wych. Ofe­ru­jemy szyb­kie ter­min usług i dowóz gra­tis na miej­sce budowy. Dla firm i insty­tu­cji spe­cjalne rabaty do 30% przy kom­plek­so­wej usłudze.

zobacz

Skanowanie

Kom­plek­sowe usługi w zakre­sie auto­ma­tycz­nego ska­no­wa­nia wiel­ko­for­ma­to­wego do A0+. Ide­alne nasy­ce­nie czerni i głę­bia barw gwa­ran­tują jakość prze­two­rzo­nego mate­riału. Ska­nu­jemy do dowol­nych rodza­jów pli­ków, także do tych póź­niej edy­to­wal­nych. Usługę świad­czymy w ciągu 30 minut.

zobacz

Oprawa prac

Oprawy prac wykonujemy od ręki w 5 minut. Oferujemy Okładki twarde – skóropodobne posiadające tłoczone napisy oraz miękkie – kanałowe, klejone i zasiskowe z folią z przodu i tekturką z tyłu. W przy­padku błędu w tek­ście pracy ? roz­bi­jamy ją i skła­damy na nowo.

zobacz

Xero/Druk ekspres

Dru­ku­jemy i powle­kamy powie­rzone mate­riały na wyso­kiej jako­ści papie­rze 80gr, zacho­wu­jąc przy tym bar­dzo niską cenę. To dosko­nałe roz­wią­za­nie dla uczniów i stu­den­tów, firm szko­le­nio­wych i pry­wat­nych osób. Pręd­kość druku to nie­mal tysiąc kopii na minutę. Ter­min reali­za­cji: od ręki. Dosko­na­łej jako­ści wydruk z nowo­cze­snych maszyn. Wydaj­ność od 300 kopii/min. Moż­li­wość dziur­ko­wa­nia i zszy­wa­nia mate­ria­łów. Druk […]

zobacz

indansex video liebelib.net bangail xxx video indian aunty orgasm 2beeg.me randi movie dindi resorts sobazo.com nikon d500 price in india xvideos scandals justindianporn.net watch free porn videos indian mallu sex video onlyindianporn.tv naughty america x video sexyindian com redwap.me www.xnxx.com new indian sex xxxx hotmoza.tv nisha xx mumbai hot sex hotindianporn.mobi nikitha hot photos bengali movie xvideo redwap2.com xxx hindi hd freehindiporn freeindianporn2.com xvidios com xnxx.comindian kompoz2.com indian sex stories video seksh vidio freejavporn.mobi nepali sex daily indian sex com javmobile.mobi dehati x video rape videos in xvideos arabysexy.mobi malayali muslim brides monogatari shinobu hentai hentai.name kyonyuu gal wa kawaii otokonoko ni yowaitte hontou desu ka?