Roll-up

rollRoll – upy naj­wyż­szej jako­ści. Gra­fika w naj­wyż­szej foto­gra­ficz­nej roz­dziel­czo­ści na odpor­nej, powle­ka­nej PCV. Mon­taż na trwa­łej alu­mi­nio­wej kon­struk­cji, a całość cho­wana do poręcz­nego pokrowca. Reali­zu­jemy różne roz­miary roll-upów, jedno i dwu­stronne, w ter­mi­nie ok. 2–3 godzin.


podziel się

X