Xero/Druk ekspres

Dru­ku­jemy i powle­kamy powie­rzone mate­riały na wyso­kiej jako­ści papie­rze 80gr, zacho­wu­jąc przy tym bar­dzo niską cenę. To dosko­nałe roz­wią­za­nie dla uczniów i stu­den­tów, firm szko­le­nio­wych i pry­wat­nych osób. Pręd­kość druku to nie­mal tysiąc kopii na minutę. Ter­min reali­za­cji: od ręki. Dosko­na­łej jako­ści wydruk z nowo­cze­snych maszyn. Wydaj­ność od 300 kopii/min. Moż­li­wość dziur­ko­wa­nia i zszy­wa­nia mate­ria­łów. Druk jed­no­stronny lub dwu­stronny A4 i A3.


podziel się

X