• 1 Postanowienia ogólne
 • Regulamin określa sposób korzystania z usług poligraficznych, oferowanych przez portal www.XERODRUK.com oraz zakres odpowiedzialności Zamawiającego i Drukarni.
 • Stroną zawierającą umowę z Drukarnią jest firma lub osoba prywatna, zlecająca wykonanie usługi poligraficznej, zwana dalej Zamawiającym.
 • Właścicielem i Administratorem strony jest: PRINTMEDIA24 – XERODRUK  Sp. z o.o Sp.k.., z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska 5/88, 00-643 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000670297, REGON: 366880925, NIP 7010677127.
 • Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 • Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest przy pomocy formularza kontaktowego umieszczonego na stronie oraz adresami mailowymi w zakładce KONTAKT oraz telefonicznie oraz w siedzibie Drukarni.

 

 • 2 Zawarcie umowy
 • Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego drogą elektroniczną pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Drukarnię lub w chwili wysłania potwierdzenia płatności za fakturę proformę, która Zamawiający otrzymał od Drukarni. W tym momencie powstaje również zobowiązanie finansowe Zamawiającego wobec Drukarni z tytułu realizacji zamówienia.
 • W trakcie składania zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu, Zamawiający przesyła projekt w taki sposób i w postaci takich plików, jak to określa umieszczona na stronie portalu Specyfikacja lub wedle wytycznych pracownika Drukarni. Drukarnia drukuje przekazane materiały nie wykonując w nich poprawek błędów ortograficznych, stylistycznych czy gramatycznych. Po zatwierdzeniu projektu jest on drukowany w formie zaakceptowanej przez Klienta bez  ingerencji przez Sprzedającego
 • Drukarnia ma prawo do potwierdzenia przyjęcia zamówienia dopiero po otrzymaniu pliku z projektem od Zamawiającego i/lub dokonania płatności, jeśli wskazuje na to wybrana w zamówieniu forma płatności.
 • W przypadku niezgodności projektu Zamawiającego z określonymi w Specyfikacji parametrami technicznymi, np. przesłanie projektu ulotki w postaci montażu zamiast użytku zamiast gotowego montażu, przesłania plików w innym formacie niż dopuszczony w specyfikacji, Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie w wiadomości przesłanej przez e-mail, co nastąpi po weryfikacji plików przez dział DTP Drukarni. Jeśli poprawa plików jest możliwa przez Drukarnię (do oceny Drukarni), w w/w wiadomości zostanie również przesłana informacja o możliwości skorzystania z tej usługi odpłatnie. Wysokość stawek za wszystkie prace przygotowawcze będzie również podana w w/w emailu.
 • Drukarnia ma prawo odstąpić od wykonania umowy, jeżeli:
 • a) zamawiający dostarczy projekt w innej wersji, niż określa to Specyfikacja.
 • b) projekt dostarczony przez Zamawiającego posiada wady technologiczne lub jest przygotowany niezgodnie z technicznymi wytycznymi w Specyfikacji.
 • c) plik projektu jest uszkodzony lub zawirusowany lub dostęp do niego nie jest możliwy.
 • d) projekt zostanie dostarczony później niż w 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 • e) w przeciągu 3 dni klient nie zaakceptuje stawek za dodatkowe prace przygotowawcze zgodnie z §2 pkt 4 regulaminu lub nie dostarczy w tym terminie plików zgodnych ze specyfikacją
 • f) plik nie zostanie dostarczony w terminie ustalonym w §4 pkt 7 i 8.
 • Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy (bez konsekwencji z zastrzeżeniem §2 pkt. 8. najpóźniej w ciągu 2 godzin roboczych, liczonych kolejno w zakresie od złożenia zamówienia mailowo bądź osobiście)
 • Wszelkie ustalenia handlowe i techniczne wymagają dla swej ważności drogi pisemnej.
 • W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje się pokryć koszty wymienione w§2 pkt. 4. zostanie nimi obciążony bez względu na termin odstąpienia od umowy.

 

 • 3. Realizacja zamówień. Terminy realizacji.
 • W przypadku żądania przez Zamawiającego przerwania realizacji zamówienia na dowolnym etapie produkcji, po upływie terminu odstąpienia od umowy, podanego w §2 pkt 6., Zamawiający pokrywa wszelkie koszty Drukarni związane z realizacją zamówienia do momentu przerwania realizacji, w tym koszty pracy grafika, pracy maszyn i wykorzystanych surowców, nie wyższe jednak niż 100% wartości zamówienia.

Rozliczenie następuje wtedy na podstawie wystawionej przez Drukarnię faktury VAT, płatnej w ciągu 7 dni od daty wystawienia.

 • Czas realizacji zlecenia, jest to liczba dni roboczych liczonych począwszy od dnia dostarczenia przez Zamawiającego nieuszkodzonych plików, do dnia przekazania towaru przez Drukarnię dla przewoźnika. Dla wyliczeń daty przekazania towaru dla przewoźnika, dzień dostarczenia plików przez Zamawiającego do Drukarni przyjmowany jest jako dzień zerowy.Czas wykonania umowy jest zależny od rodzaju zamówienia oraz ilości zamówionych produktów. Informacja o czasie wykonania zamówienia jest podawana każdorazowo przez Sprzedawcę przed ostateczną akceptacją zamówienia, a czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności.
 • W przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań specyfikacji lub wymaga wykonania dodatkowych prac przygotowawczych, Drukarnia zgodnie z § 2 p.4 poinformuje Zlecającego o tym drogą mailową. Z dniem przesłania informacji do Zamawiającego, czas realizacji zostanie wstrzymany a jego wznowienie nastąpi w dniu otrzymania od klienta pisemnej zgody na akceptacje dodatkowych kosztów lub przesłania do Drukarni poprawnych plików. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji zamówienia wynikającą z przyczyn losowych i od niej niezależnych jak braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego, awarie urządzeń poligraficznych. Opóźnienia w realizacji zamówień do 2 dni roboczych niewynikające z powodów wskazanych powyżej niniejszego paragrafu nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni wobec Zamawiającego, jak też nie uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku, gdy Zamawiający wymaga wydruku zgodnego z posiadanym wzorcem kolorystycznym, zobowiązany jest on dostarczyć go do Drukarni nie później, niż przed rozpoczęciem procesu realizacji zlecenia. Jednocześnie w chwili złożenia zamówienia, Zlecający zobowiązany jest taką informację zamieścić w uwagach do zlecenia. W przypadku wymogu druku zgodnie z wzorcem, bieg terminu realizacji zostaje zatrzymany do czasu otrzymania przez Drukarnię właściwego wzorca. Procedurę realizacji zlecenia w oparciu o dostarczony wzorzec. Po otrzymaniu wzorca kolorystycznego, Drukarnia w przeciągu jednego dnia roboczego, wydrukuje i wyśle do akceptacji Zamawiającego. Po otrzymaniu przez Drukarnię zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiającego  proof’a, staje się on jedynym wiarygodnym wzorcem do wydruku, który jako jedyny, może stać się podstawą do ewentualnych reklamacji jakościowych (kolorystycznych) danej pracy. W przypadku gdy proof cyfrowy nie spełnia oczekiwań Zamawiającego, co do kolorystyki wydruku, Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze zlecenia. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje przesłanego cyfrowego proof’a w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia dostarczenia przyjmuje się, że zrezygnował z realizacji zlecenia. W wypadku rezygnacji ze zlecenia, Drukarnia w dniu rezygnacji wystawi i wyśle pocztą do Zamawiającego fakturę VAT w kwocie odpowiadającej wartości wydruku cyfrowego proof’a zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu a Zamawiający zobowiązany jest opłacić ją w ciągu 7 dni od dnia wystawienia. W przypadku dodruku prac, które były wcześniej realizowane poprzez Drukarnię, ze względów technologicznych (różne partie materiałów), nie gwarantujemy 100% powtarzalności kolorystycznej dla wszystkich produktów. W celu osiągnięcia maksymalnie powtarzalnego wydruku dla produktów typu ulotki, ulotki łamane, wizytówki, papiery firmowe, plakaty (A3/B3) wymagana jest realizacja zlecenia zgodnie z dostarczeniem przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego.Zgodnie z zapisami, jedynie zaakceptowany cyfrowy proof jest w takim wypadku wiarygodnym wzorcem do wydruku i podstawą do ewentualnej reklamacji. W przypadku braku dostarczenia wzorca, ewentualna rozbieżność kolorystyczna pomiędzy pracą wydrukowana wcześniej, a pracą bieżącą, nie może być powodem do reklamacji ze względu na kolorystykę. Niepoprawne technologicznie jest porównywanie kolorów wyświetlanych na większości monitorów z technologią druku.
 • Czas realizacji określony jest dla poszczególnych typów produktów w tabeli i nie uwzględnia czasu dostawy przez przewoźnika.Czas dostarczenia towaru przez przewoźnika z Drukarni do Zamawiającego wynosi 1 dzień roboczy, jednak jest on niezależny od pracy Drukarni i w wyjątkowych sytuacjach może ulec wydłużeniu.
 • W przypadku złożenia zamówienia produktu, który nie znajduje się w ofercie, czas realizacji zostanie określony indywidualnie.
 • W dniu wysyłki (przekazania przez Drukarnię towaru dla przewoźnika), Drukarnia prześle na życzenie Zamawiającego pisemną informację o nadaniu przesyłki oraz numerze listu przewozowego.
 • Maksymalny termin realizacji zamówienia, w przypadku jednoczesnego zamówienia kilku produktów, jest dopasowany do produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 • Wszystkie przesyłki, dostarczane za pośrednictwem kuriera, są ubezpieczone.
 • W przypadku gdy Klient jako sposób dostawy wybrał odbiór w punkcie usługowym, musi dokonać go w terminie do 30 dni od momentu akceptacji zamówienia mailowo lub osobiście bądź przesłania potwierdzenia przelewu. Po tym terminie zamówienie zostanie zniszczone.

 

 • 3a. Składanie zamówień
 • Zamówienie można złożyć kontaktując się z Drukarnią:– za pośrednictwem strony internetowej, wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się www Drukarni – lub wysyłając zamówienie e-mailem na jeden z poniższych adresów e-mail podanych na stronie www Drukarni
 • W przypadku składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej lub e-mailem plik o wielkości do 10 MB można dodać jako załącznik formularza lub wiadomości e-mail. W przypadku plików o wielkości powyżej 10 MB prosimy o przesłanie ich za pomocą linku do dysku lub innej platformy nie wymagającej zgody na dostęp lub rejestracji np: We Transfer.
 • Aby złożyć zamówienie drogą e-mail oraz poprzez formularz kontaktowy w wiadomości należy zawrzeć:– dane kontaktowe (w tym numer telefonu, adres email)–specyfikację zamówienia, m.in.: rodzaj druku, kolorystyka, rodzaj papieru, nakład, informacje o pracach wykończeniowych np.: dziurkowanie, zszywanie, składanie, oprawa oraz inne istotne informacje.Pliki do wydruku powinny być przygotowane poprawnie. Za błędy w druku np. przesunięcie tekstu, zmiany kolorystyczne, zbyt małe marginesy w przypadku druku z takiego pliku Drukarnia nie odpowiada.
 • W przypadku wyboru przez Klienta faktury VAT należy podać następujące dane: nazwę firmy, adres oraz NIP w chwili składania zamówienia. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana do Klienta w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 • W przypadku zamówień złożonych w terminie ekspresowym niż przewidziany w Ofercie drukarni pracownik ma prawo poinformować przed rozpoczęciem procesu zamówienia o dodatkowej opłacie tzw. „opłata express” od 30 do 50% wartości zamówienia.
 • W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca skontaktuje się z Klientem i potwierdzi szczegóły zamówienia, w tym m.in.: cenę końcową zamówienia oraz czas realizacji zamówienia, ew. czas dostawy.
 • Klient zobowiązany jest ostatecznie zaakceptować zamówienie. Przez ostateczną akceptację rozumiane jest zatwierdzenie e-mailem przez Klienta poprawności projektu pod kątem układu graficznego, treści merytorycznej oraz układu graficznego, ceny produktów i kosztów transportu oraz czasu realizacji zamówienia.
 • Po akceptacji zamówienia Drukarnia ustali formę płatności za zamówienie. W przypadku zamówień online i na miejscu zł oraz z dostawą płatność odbywa się z góry lub w formie zaliczki. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między Klientem a Drukarnią np. umowa współpracy.
 • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści lub zlecania zamówień o charakterze bezprawnym np. modyfikację oficjalnych dokumentów.

 

 • 4. Cennik i Promocje

1.Klienci z podpisaną indywidualną umową na świadczenie usług poligraficznych zamówienia realizują zgodnie z ustalonymi w umowie stawkami a w przypadku zamówień na usługi i towary nieustalone w umowie ceny podane na stronie internetowej lub w punkcie.

 • Cena za towar/usługę zamawianą poprzez stronę internetową lub e-mailem ustalana jest w oparciu o cennik pdf zamieszczony na stronie (zakładka CENNIK) i dostępny w oddziałach  obowiązujący w dacie złożenia zamówienia.

Wszystkie ceny podane na stronie zwierają podatek VAT

 • Drukarnia okresowo może promować wybrane produkty ze swojej oferty.
 • Decyzję o okresie promocji i produktach promowanych podejmuje wyłącznie Drukarnia.
 • W każdej chwili Drukarnia ma prawo do odwołania promocji bez podania przyczyny.
 • W drukarni obowiązują dwa rodzaje promocji:

– promocje cenowe (oferta sezonowa/ograniczona w czasie)

-promocje lojalnościowe (typu karta stałego klienta)

 • Promocje nie sumują się z wszelkimi pozostałymi rabatami i mają przed nimi pierwszeństwo.
 • Pliki do zleceń na produkty promowane muszą być dostarczone w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z zastrzeżeniem pkt 8.
 • Ostateczny termin dostarczenia plików do produktów promocyjnych upływa w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu zakończenia promocji.
 • W przypadku nie dostarczenia poprawnych plików w wymaganym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 

 • 5. Płatności
 • W chwili wysłania przez Zamawiającego zamówienia i potwierdzenia jego realizacji przez Drukarnię powstaje zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.
 • Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym

(decyzja należy do Zamawiającego). Drukarnia wymaga wpłaty zaliczki 50% lub zapłaty 100% z góry w przypadku wszystkich zamówień.

 • Akceptowane są następujące formy płatności:

– pobranie (wyłącznie w przypadku zawartych z Drukarnią umów współpracy), gdzie koszt pobrania przeniesiony jest na Zamawiającego

– przedpłata na konto w wysokości 100% wartości zamówienia

– płatność online przez system PayU

– płatność gotówką przy odbiorze osobistym

-płatność kartą przy odbiorze

 • Dokument do zapłaty jest wysyłany dopiero po ustaleniu szczegółów zamówienia i wyceny lub przybliżonego kosztu w przypadku ewentualnych zamówień dodatkowych lub tzw. „zamówień otwartych”-  w tym przypadku po wpłacie zaliczki.
 • Każda z płatności online ma miejsce wyłącznie na podstawie fv vat lub fv proforma- numer konta nie jest udostępniany na stronie www z uwagi na konieczność ustalenia parametrów zamówienia oraz ceny i terminu przed wpłatą Zamawiającego.

 

 • 6. Reklamacje
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi wskazanymi w ustawie kodeks cywilny.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą zostać zaprotokołowane najpóźniej w momencie odbioru towarów z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej.
 • Reklamacja może być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona (e–mail, list polecony)  w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia: Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
 • a) wysyłając list na adres: Xerodruk, Nowowiejska 5/88, 00-643 Warszawa”;

b)na adres: kierownik.politechnika@drukarnia24h.net

 • Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy lub wskazane przez niego miejsce, oraz jeśli to możliwe załączyć dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia oraz do poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

Uzasadnione reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko w przypadku, jeśli do dyspozycji drukarni pozostaje cała dostarczona partia.Reklamacje ilościowe, dotyczące odchyleń +/- 5% wielkości partii zamówionego towaru nie będą uwzględniane.

 • W przypadku uzasadnionych reklamacji ilościowych lub jakościowych Drukarnia ma obowiązek dostarczenia nowej lub uzupełnienia starej partii towaru na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zamawiającego pisma reklamacyjnego wraz z dowodami.

 

 • 7. Postanowienia końcowe
 • Poprzez złożenie zamówienia w sklepie Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym do celów realizacji zamówienia i prowadzenia korespondencji handlowej.

Dane Klienta, wprowadzone do bazy Drukarni za pośrednictwem portalu www.xerodruk.com nie będą udostępniane osobom trzecim. Jednocześnie Zamawiający zaświadcza, że zapoznał się z Polityką RODO Drukarni i w pełni akceptuje jej zapisy.

 • We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.
 • Oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy. Każdorazowo w tego typu sytuacjach, jak również o zmianach cen Klienci są powiadamiani telefonicznie i/lub mailowo, mając możliwość

rezygnacji z zamówionego towaru.

 • Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie z ważnych przyczyn (m.in. zmiany w przepisach prawa). O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej portalu www.xerodruk.com.

 

Poniżej pliki do pobrania:

Formularz reklamacyjny

RODO