1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa sposób korzystania z usług poligraficznych, oferowanych przez Xerodruk.com oraz printmedia24.pl (w dalszej części Drukarnia) oraz zakres odpowiedzialności Zamawiającego i Drukarni.Stroną zawierającą umowę z Drukarnią jest firma lub osoba prywatna, zlecająca wykonanie usługi poligraficznej, zwana dalej Zamawiającym.Właścicielem i Administratorem strony jest: PRINTMEDIA24 – XERODRUK Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska 5/88, 00-643 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000670297, REGON: 366880925, NIP 7010677127.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest przy pomocy formularza kontaktowego umieszczonego na stronie oraz adresami mailowymi w zakładce KONTAKT oraz telefonicznie oraz w siedzibie Drukarni.

2. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego drogą elektroniczną pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Drukarnię lub w chwili wysłania potwierdzenia płatności za fakturę proformę, która Zamawiający otrzymał od Drukarni. W tym momencie powstaje również zobowiązanie finansowe Zamawiającego wobec Drukarni z tytułu realizacji zamówienia.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone pliki przez Zamawiającego.Drukarnia nie ma obowiązku weryfikacji przesłanych plików przez Zamawiającego oraz nie sprawdza ich pod kątem przygotowania pliku według specyfikacji do druku.Zamawiający po zleceniu wydruku godzi się na druk z przekazanych plików oraz na zapłatę całości za zamówienie, gdy wykryje błędy w projekcie.Zamawiający może żądać przerwania druku jednakże pokrywa również 100% wartości zamówienia.

3. Realizacja zamówień. Terminy realizacji.

Czas wykonania umowy jest zależny od rodzaju zamówienia oraz ilości zamówionych produktów. Informacja o czasie wykonania zamówienia jest podawana każdorazowo przez Sprzedawcę, a czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności.Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji zamówienia wynikającą z przyczyn losowych i od niej niezależnych jak braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego, awarie urządzeń poligraficznych.Opóźnienia w realizacji zamówień do 2 dni roboczych niewynikające z powodów wskazanych powyżej niniejszego paragrafu nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni wobec Zamawiającego, jak też nie uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od umowy.Czas realizacji określony jest dla poszczególnych typów produktów w tabeli i nie uwzględnia czasu dostawy przez przewoźnika.W przypadku złożenia zamówienia produktu, który nie znajduje się w ofercie, czas realizacji zostanie określony indywidualnie.W przypadku gdy Klient jako sposób dostawy wybrał odbiór w punkcie usługowym, musi dokonać go w terminie do 30 dni od momentu akceptacji zamówienia mailowo lub osobiście bądź przesłania potwierdzenia przelewu. Po tym terminie zamówienie zostanie zniszczone.

4. Składanie zamówień

Zamówienie można złożyć kontaktując się z Drukarnią:Za pośrednictwem strony internetowej, wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Drukarni lub wysyłając zamówienie e-mailem na jeden z poniższych adresów e-mail podanych na stronie internetowej DrukarniW przypadku zamówień złożonych w terminie ekspresowym niż przewidziany w Ofercie drukarni pracownik ma prawo poinformować przed rozpoczęciem procesu zamówienia o dodatkowej opłacie tzw. opłata express 50% wartości zamówienia.W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca skontaktuje się z Klientem i potwierdzi szczegóły zamówienia, w tym m.in.: cenę końcową zamówienia oraz czas realizacji zamówienia, ew. czas dostawy.Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści lub zlecania zamówień o charakterze bezprawnym np. modyfikację oficjalnych dokumentów.

5. Płatności

W chwili wysłania przez Zamawiającego zamówienia i potwierdzenia jego realizacji przez Drukarnię powstaje zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.Akceptowane są następujące formy płatności:– przedpłata na konto w wysokości 100% wartości zamówienia– płatność online przez system PayU

6. Reklamacje

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi wskazanymi w ustawie kodeks cywilny.Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą zostać zaprotokołowane najpóźniej w momencie odbioru towarów z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej.Reklamacja może być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona (email, list polecony) w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia: Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.a) wysyłając list na adres: Xerodruk, Nowowiejska 5/88, 00-643 Warszawa;b) na adres: biuro@printmedia24.pl Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy lub wskazane przez niego miejsce, oraz jeśli to możliwe załączyć dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia oraz do poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.Uzasadnione reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko w przypadku, jeśli do dyspozycji drukarni pozostaje cała dostarczona partia.Reklamacje ilościowe, dotyczące odchyleń +/- 5% wielkości partii zamówionego towaru nie będą uwzględniane.Reklamacje wynikające z błędnie przygotowanego pliku przez klienta nie będą akceptowane.Reklamacje dotyczące błędów dotyczące tekstu w przypadku pliku przygotowywanego przez drukarnię po akceptacji pliku nie będą uwzględniane.

7. Postanowienia końcowe

Poprzez złożenie zamówienia w sklepie Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym do celów realizacji zamówienia i prowadzenia korespondencji handlowej.Dane Klienta, wprowadzone do bazy Drukarni za pośrednictwem portalu www.xerodruk.com nie będą udostępniane osobom trzecim. Jednocześnie Zamawiający zaświadcza, że zapoznał się z Polityką RODO Drukarni i w pełni akceptuje jej zapisy.We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.Oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub niezrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy.Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie z ważnych przyczyn (m.in. zmiany w przepisach prawa). O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej portalu www.printmedia24.pl.