• INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRINTMEDIA24 – XERODRUK  Sp. z o.o Sp. k.

  Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez PRINTMEDIA24 – XERODRUK  Sp. z o.o Sp.k danych osobowych Klientów w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług oraz usług dodatkowych, sprzedaży produktów oraz marketingu bezpośredniego. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).Zgodnie z tym rozporządzeniem zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy PRINTMEDIA24 – XERODRUK  Sp. z o.o Sp.k. zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

  KTO JEST ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest: PRINTMEDIA24 – XERODRUK  Sp. z o.o Sp.k.., z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska 5/88, 00-643 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000670297, REGON: 366880925, NIP 7010677127.

  CZY PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST NIEZBĘDNE?

  Podawanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży  (tj np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji) zawartej z Państwem na świadczenie usług. Jeżeli nie podadzą Państwo danych np. wypełniając formularz kontaktowy o wymagane dane Sprzedający nie będzie miał możliwości odpowiedzi na zapytanie czy zawarcia z Państwem umowy.

  JAKIE DANE ZBIERAMY W NASZYM SERWISIE I ODDZIAŁACH?

  Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia  lub niekorzystania z naszego serwisu. W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

 • a) imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu – dane zbierane podczas składania zamówienia za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie zapytania na e – maile znajdujące się w zakładce kontakt;

  b) adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);

  c) cookies – Serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń. Szczegóły polityki cookies.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Celem RODO jest zapewnienie Państwu możliwości ochrony swoich praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do Państwa danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:a) prawa do wycofania zgody;b) prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Serwis przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii;c) prawo żądania sprostowania danych;d) prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np.: dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Sprzedający nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych;f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Sprzedającemu. Jednakże tylko wtedy gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą;g) prawo sprzeciwu – osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych przez Sprzedającego jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: – ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Państwa Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

JAK MOGĄ PAŃSTWO SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ I SKORZYSTAĆ Z WSKAZANYCH PRAW?

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji..

Mogą Państwo zwrócić się do nas z wnioskiem:a) wysyłając list na adres: Xerodruk, Nowowiejska 5/88, 00-643 Warszawa „RODO”;b) pisząc e-maila na adres: kierownik.politechnika@drukarnia24h.net w tytule „RODO”;

 

CZY PAŃSTWA DANE SĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Państwa dane osobowe obecnie nie trafiają poza EOG. Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.

 

CZY I GDZIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ?

Wraz z obowiązkiem stosowania przepisów RODO weszła w życie również regulacja dotycząca zgłaszania do właściwego organu nadzoru, czyli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkich naruszeń bezpieczeństwa danych. W związku z tym mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 33 RODO), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem a także po jej zakończeniu w celach:a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom. Przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PRINTMEDIA24 – XERODRUK  Sp. z o.o Sp.k. zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić zrealizowanie zamówienia i ułatwić kontakt.Przetwarzane dane osobowe, są niezbędne do wykonania umowy zawartej miedzy Klientem a Sprzedawcą w tym do:a) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu, w tym dokonywania transakcji;b) realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;c) obsługi reklamacji;d) obsługi zapytań, które są do nas kierowane poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednie e-maile znajdujące się w zakładce kontakt;e) kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług;f) dostarczania usług/produktów w ramach zawartej umowy sprzedaży;g) celów podatkowych i rachunkowych.

 

KOMU I JAK UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane udostępniamy:a) podmiotom/operatorom współpracującym z PRINTMEDIA24 – XERODRUK  Sp. z o.o Sp.k. w zakresie płatności, prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi PayU i Polecenia Zapłaty;b) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności;c) podmiotom prowadzącym działalność kurierską i spedycyjną, które dostarczają zakupione towary/usługi do Kupujących zgodnie z ich wolą;d) podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć teleinformatyczną;e) właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa;f) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;g) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie.W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym firmom, ograniczona jest do wymaganego minimum. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wymienionych w punkcie 1. Wszystkie firmy współpracujące, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych. Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

 

Cookies:
Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb. W każdej chwili możesz dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach.

 

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.